Informace k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

Po zaevidování všech žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Registrační číslo obdržíte e-mailem, popř. poštou na adresu uvedenou v žádosti. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsních skříňkách před budovami mateřských škol na Horní Nové Vsi a v L. Bělohradě dne 4.6.2020.
Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána datovou schránkou nebo poštou. Nahlédnout do spisu budou moci zákonní zástupci po předchodzí domluvě s ředitelkou mateřské školy (belohradskams@seznam.cz tel.:493 792 376) 27.5.2020 od 9:00 do 10:00h.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.