Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Obnovení provozu BMŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,
informace k obnovení provozu od 12.4.2021 najdete v níže uvedených odkazech:
Organizace provozu – více info zde.pdf
Testování dětí – více info zde.pdf a zde.pdf
Vybrané profese – více info zde.pdf
Instruktážní leták k testování zde.pdf
Instruktážní video k testování - https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=47s

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona
č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje
provoz škol a školských zařízení tak, že se
Omezuje:
Provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze
v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně
nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
nebo školského zařízení.

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Výjimka:
V důsledku nezajištěné péče by museli péči
o tyto děti a žáky zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí
a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit
péči o jejich děti.
Pro více informací si rozklikněte soubor zde - Mimořádné opatření.pdf

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, kdy vláda ČR dne 26.února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, ředitelka Bělohradské MŠ stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro rodiče všech dětí na 0 Kč.

Aktuální informace z MŠMT

Obnovení provozu se plánuje pouze pro předškolní děti včetně dětí s odkladem šk. docházky (třídy Broučků, Berušek a Kytiček).
Počet dětí na třídě musí být limitován, v praxi to znamená, že budou děti rozděleny do dvou tříd (Kytičky, Broučci).
Pokusíme se zachovat kamarádské vazby a vyhovíme přáním dětí, jak jen to bude možné.
Zároveň se plánuje povinnost antigenního testování všech pracovníků a dětí, a to v režimu 2 x týdně. Podrobné informace zatím sděleny nebyly.
Stravování bude poskytnuto všem předškolním dětem (i těm, které budou z prezenčního vzdělávání omluveny), rodiče mladších dětí mohou odebírat obědy domů, je však nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny a to do čtvrtku 8.4.2021 do 12:00 hodin. Flexibilně bychom upravily čas vyzvedávání obědů.
Sledujte průběžně webové stránky, aktuální informace k 1.fázi znovuotevření provozu budeme sdílet.

Informace o prodloužení opatření - provoz MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.
Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Z toho pro naší MŠ vyplývá, že obnovení provozu zatím není možné.

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka