Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Pozor Změna!

Zápis do MŠ bude v letošním roce probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ.
Podrobné informace najdete v záložce „Zápis do MŠ“

Provoz BMŠ od 26.4.2021

Provoz mateřské školy bude obnoven pro všechny děti od pondělí 26.4.2021
V souvislosti s mimořádným opatřením MZDR se ruší testování dětí na přítomnost viru SARS - Cov2 v mateřských školách ve vybraných krajích. 
Děti v MŠ po celou dobu pobytu nebudou nosit roušky a ve škole budou i nadále platit zvýšená hygienická opatření. 
Více info zde - Informace k provozu škol a školských zařízení.pdf

Úplata za předškolní vzdělávání na měsíc duben:
263 Kč pro rodiče vybraných profesí, kteří umístili dítě do MŠ od 12.4.2021
88 Kč pro rodiče dětí, které se od 26.4.2021 vrací do obnoveného provozu

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021

Ředitelka BMŠ stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben pouze pro rodiče vybraných profesí, kteří umístili dítě do MŠ od 12.4.2021 částkou 263 Kč. 

Obnovení provozu BMŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,
informace k obnovení provozu od 12.4.2021 najdete v níže uvedených odkazech:
Organizace provozu – více info zde.pdf
Testování dětí – více info zde.pdf a zde.pdf
Vybrané profese – více info zde.pdf
Instruktážní leták k testování zde.pdf
Instruktážní video k testování - https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=47s

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona
č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje
provoz škol a školských zařízení tak, že se
Omezuje:
Provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze
v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně
nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
nebo školského zařízení.

V mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Výjimka:
V důsledku nezajištěné péče by museli péči
o tyto děti a žáky zajistit zákonní zástupci dětí a žáků. V případě, že zákonní zástupci dětí
a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit
péči o jejich děti.
Pro více informací si rozklikněte soubor zde - Mimořádné opatření.pdf

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka